සමාගම් පුවත්

  • AGC ජර්මනියේ නව ලැමිෙන්ටින් රේඛාවක් සඳහා ආයෝජනය කරයි

    AGC ජර්මනියේ නව ලැමිෙන්ටින් රේඛාවක් සඳහා ආයෝජනය කරයි

    AGC හි වාස්තුවිද්‍යාත්මක වීදුරු අංශය ගොඩනැගිලිවල 'යහපැවැත්ම' සඳහා වැඩිවන ඉල්ලුමක් දකිමින් සිටී.මිනිසුන් වැඩි වැඩියෙන් ආරක්ෂාව, ආරක්ෂාව, ධ්වනි සුවපහසුව, දිවා ආලෝකය සහ ඉහළ ක්‍රියාකාරී ඔප දැමීම සඳහා සොයමින් සිටිති.එහි නිෂ්පාදන සීමාව සහතික කිරීම සඳහා ...
    වැඩිදුර කියවන්න